Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016

Utskriftsvennlig versjon

En viktig del av arbeidet i 2016 har vært generell synliggjøring og implementering av de ulike samarbeids- og utviklingsområdene Fritid 123 omfatter. Ulike kommunale tjenester i de tre kommunene; flyktningtjenesten, NAV, tjenester til funksjonshemmede, fysio/ergo, skole, helsestasjon, barnevern, psykisk helsetjeneste, kulturkontoret og skole har deltatt i utviklingsarbeidet. Det har vært dialog med frivillige organisasjoner gjennom kontakt med Idrettsrådet og direkte kontakt med ulike lag og foreninger. Blaafarveværket har vært en viktig samarbeidspartner i forhold til å ta i bruk området og utvikling av tilbud for nye målgrupper. Dialog med innbyggere og ulike brukergrupper har vært sentralt i utvikling av nettsiden, nye tilbud og støttekontaktordningen.

Nedenfor følger en beskrivelse av arbeidet som er gjort innenfor samarbeidsområdene for Fritid 123; støttekontaktordningen, oversikt over fritidstilbud og nye fritidstilbud, samt en oversikt over erfaringsdeling.

Fritidskontaktordningen

Støttekontaktene har fått nytt navn; fritidskontakt, og ordningen heter fritidskontaktordning.

Grupper

Det er utviklet en ny modell basert på at en til en ordningen erstattes av gruppebaserte tilbud. Brukere av fritidskontaktordningen får nå tilbud om å delta i gruppetilbud. Valg av gruppetilbud skjer med utgangspunkt i brukerens interesse og ønske, på tvers virksomheter og kommunegrenser. Dette for å stimulere til felles aktivitet, sosialt nettverk og positive mestringsopplevelser.

Det er etablert fire grupper innenfor fritidskontaktordningen og gjennom disse er det gjort erfaringer om hvordan kommunene vil jobbe videre med å etablere flere grupper. Gruppene settes sammen på bakgrunn av brukernes interesser, ønske om fritidsaktivitetet, alder og funksjonsnivå. En av disse gruppene inngår i et ordinært fritidstilbud, og dette er en type ordning vi ønsker å videreføre og etablere i flere lag/organisasjoner. Det er avholdt flere dialogmøter med alle som er involvert i tjenesten for å endre tankesett i alle ledd og etablere nye system. Det er utarbeidet forslag til nye felles prosedyrer, informasjonsmateriell og oppdragsavtaler for tjenesten. Dette utprøves nå. Brukerne, fritidskontaktene og deres foresatte/verger har vært aktivt med i denne prossessen gjennom møter og telefonsamtaler.

Kurs

Det ble gjennomført kurs for alle fritidskontaktene april 2016. Tema var psykisk helse og endring. Desember 2016 arrangerte vi sammen med Buskerud Idrettskrets felles kurs for alle idrettslag, fritidskontakter for gruppe, aktivitetsledere for åpne aktiviteter, ansatte i boliger for funksjonshemmede, skole, helsestasjon og fysio/ergo. Tema var tilrettelegging av fysisk aktivitet for barn og unge med nedsatt funksjonsevne. 24 var påmeldt. Det blir førstehjelpskurs for alle fritidskontakter i de tre kommunene i februar 2016

Nye fritidskontakter

Det er laget nye felles søknadsskjema for å bli fritidskontakt. Det er opprettet en bank over aktuelle fritidskontakter. Virksomheter som ansetter fritidskontakter kontakter koordinator ved Frisklivssentralen i Modum for å finne aktuelle fritidskontakter i banken. Banken skal bidra til å redusere tiden det tar fra brukeren har fått innvilget et vedtak til det blir iverksatt. Banken gjør det enklere å finne egnede fritidskontakter til de ulike gruppene. Felles interesse er viktig når gruppene settes sammen. Det samme gjelder ved ansettelse av fritidskontakter. Disse må ha interesse og egnethet i forhold til oppdraget. Vi har søkt etter fritidskontakter i lokale medier, gjennom oppslag i butikker og gjennom sponsede innlegg på facebook etter behov. Vi har også informert om oppdrag på Rosthaug videregående skole.

Aktuelle lenker:

Oversikt over grupper
Hva er en fritidskontakt?
Hvem kan bli fritidskontakt?
Hvordan søke om å bli fritidskontakt

Aktuelt informasjonsmateriell:

Informasjonsbrosjyrer og plakater
Henvendelsesskjema om å være fritidskontakt

 

Oversikt over fritidstilbud

Nettsiden skal bidra til at informasjon om fritidstilbud er lett tilgjengelig for alle.

Figur 1

www.fritid123.no ble åpnet i september 2015. Fritid 123 har også en aktiv facebookside. Implementeringen av nettsiden gjøres gjennom lokale medier og facebook, i møter mellom brukere av kommunens tjenester og ansatte og i alle fora frisklivssentralen er i. Figur 1 viser antall besøkende på nettsiden fra 1 desember 2015 til 1. desember 2016. Sponsede innlegg på facebook har vi sett at øker bruken av nettsiden. Dette begynte vi med i november 2016 og man kan se at dette har gitt nettstedet betydelig flere besøkende. Figuren viser også lavt antall besøkende i oktober. Da var nettstedet stengt grunnet omlegging til nytt tema. Figur 2 viser også at innlegget «vi søker fritidskontakter» er det mest besøkte innlegget på nettstedet bortsett fra forsiden de tre siste månedene. Dette har sammenheng med sponsede innlegg og deling av privatpersoner på facebook, samt utlysninger i lokalavisen.

 

For hvem?

Figur 2

I begynnelsen var nettsiden et hjelpemiddel for fritidskontaktene, alle som har fritidskontakt og andre kommunalt ansatte. Den viste tilrettelagte tilbud og fritidstilbud hvor barrierer for deltakelse er bygget ned, ved at kostnadene er lave og at det ikke er krav til utstyr og forkunnskaper for å delta (for barn/unge og voksne/senior). Tilbakemeldingene fra innbyggere og ulike brukergrupper viste at det er viktig at det ikke settes begrensninger for hva det er som passer for hvilke målgrupper. Ved å synliggjøre alle fritidstilbud, og inkludere tilrettelagte tilbud, vil det bli enklere for alle innbyggere å finne tilbudene som finnes. Innbyggerne og brukerne var tydelig i sin anbefaling; de ønsket seg en felles fritidsportal på nett.

Hvordan nå ut til ungdommen?

Ungdomsrådene støttet ikke ideen vi hadde om å benytte flere sosiale medier som for eksempel snapchat. De anbefalte å gjøre nettsiden brukervennlig og god og bruke de kanalene man allerede har for å nå ut med nettsiden. Informasjon må gjøres kjent gjennom plakater på oppslagstavler. «Det som henger der det ser vi» sa de. På facebook vil vi «skrolle» forbi, når vi ikke kjenner tilbudet fra før. Ungdomsrådet mente også at det var veldig viktig å nå de som er i barnskolealder, og at de best nås gjennom foresatte og gjennom skolen. Ut fra innspill fra innbyggere og brukergrupper vil vi prioritere å videreutvikle nettsiden og facebookkanalen, samt lage skriftlig og digitalt informasjonsmateriell, og benytte lokale arenaer synliggjøring av nettsiden; lokale medier, kommunenes facebooksider, ungdomsklubbenes nettsider og benytte oppslagstavler og «ranselpost.»

Videreutvikling av nettsiden

Sidene har blitt presentert for innbyggere og brukere som har kommet med innspill og bidratt i videre utviklingsarbeid. Ungdomsrådene og Idrettsrådene i de tre kommunene har bidratt aktivt med innspill, i tillegg til kommunale tjenester som blant annet boliger for funksjonshemmede, barnevern, NAV, helsestasjon, flyktningetjenesten, frisklivssentralene, skoler med flere.

Arbeidet med å utvikle en mer fullstendig oversikt over fritidstilbud i Modum, Sigdal og Krødsherad er i gang. Dette skjer i samarbeid med frisklivssentralene og kulturavdelingene i kommunene. www.fritid123.no skal bygges opp slik at den blir fritidsportalen for alle som bor i kommunene. Det arbeides med å etablere en brukervennlig søkefunksjon, slik at innbyggerne kan velge kategorier som for eksempel alder, type tilbud, geografisk plassering med mer slik at det blir mulig å raskere og enklere finne det du leter etter.

Aktuelt informasjonsmateriell:

Informasjonsbrosjyrer og plakater

Nye fritidstilbud

Fritid 123 skal stimulere til åpne fritidstilbud tilpasset barn, unge og unge voksne som ikke deltar i organiserte tilbud.

Gøy i vann, Fritid123 mix og Aktiv UNG mix

GØY i vann har vært et åpent tilbud for barn, unge og unge voksne i samarbeid med Furumo svømmehall en fast dag i uka hele høsten. Aktiviteten ledes av to aktivitetsledere. Tilbudet har hatt ca 8-12 deltakere gjennom hele høsten i alderen 10 – 30 år. Tilbudet har avlastet kommunen for behov for fritidkontakter.

Vi har hatt en åpen tilrettelagt aktivitet, Fritid 123 mix, fast en gang i uken denne høsten. Aktiviteten har rullert mellom Modum, Sigdal og Krødsherad. Det har vært etablert et samarbeid med noen frivillige organisasjoner med intensjon om at noen av deltakerne skal finne aktiviteter de har lyst til å fortsette med på egenhånd. Denne aktiviteten har vi integrert i Aktiv UNG mix på Frisklivssentralen i Modum en gang i måneden. Aktiv UNG mix er åpne tilbud til barn og unge fra 10 til 18 år. Aktivitetene er prestasjonsfrie og gratis. Det er ikke oppmøteplikt eller påmelding.
Gjennom Aktiv UNG mix og GØY i vann har vi erfart at det fungerer godt å integrere personer med nedsatt funksjonsevne i åpne aktiviteter sammen med funksjonsfriske når aktivitetene er frie for prestasjonsfokus. Ungdommene i Aktiv UNG viste stor forståelse for at andre har behov for tilrettelegging og tok naturlig del i dette selv. Vi har erfart at hvis gruppen er stor nok, er ikke deltakerne redd for å bli stigmatisert. Dette er en erfaring vi tar med oss videre. Fritid 123 mix har hatt lavt antall deltakere denne høsten, så vi har bestemt at dette blir en gang i måneden fremover.

Erfaringsdeling

Et mål har vært at erfaringer fra prosjektet skal spres internt i kommunene og eksternt til andre interesserte.

Erfaringer fra prosjektet er delt i møte med kommunalsjefene i de seks samarbeidskommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Modum, Sigdal og Krødsherad i november 2016.

Erfaringer deles også på fritidforalle.no som er er et nasjonalt nettsted knyttet til fagfeltet støttekontakt, kultur og fritidsdeltakelse. Nettstedet driftes av Nasjonal kompetanse for barn og unge med funksjonsnedsettelser, som av Helsedirektoratet har fått oppgaven å være et faglig knutepunkt for fagfeltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse.

Koordinator er meldt inn i fylkesvise faglige nettverket for Buskerud, Vestfold og Telemark i forhold til støttekontakter, men det har ikke vært møter der i år.

Det har vært dialog med Høyskolen i Telemark for å se på mulighetene for evaluering av prosjektet på høyere vitenskaplig nivå. Prosjektet er presentert for studentene på et mastergradsstudium.

Frisklivssentraler er en forebyggende helsetjeneste som per i dag er etablert 260 kommune, etter modell fra Modum kommune. Formålet er å fremme fysisk og psykisk helse og en av oppgavene til frisklivssentralene er å gjøre det enklere for innbyggere å finne frem til aktuelle lokale tilbud. Mange er interessert i erfaringen som er gjort ved Frisklivssentralen i Modum, erfaringene deles gjennom besøk, innlegg og frisklivssentralens hjemmeside og omfatter Fritid 123, som kommunene opplever som interessant.