Sammendrag

Gjennom samarbeid med frivillige lag og organisasjoner, private aktører og Modum kommune er det etablert en samarbeidsplattform som skal sikre at alle barn og unge har mulighet til å delta i en fritidsaktivitet sammen med andre uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon. Løsningen, som består av flere tiltak, er utviklet i tett dialog med de som skal bruke løsningene. Tiltakene er hovedsakelig universelle og består av:

  • En ny digital oversikt over alle lokale fritidsaktiviteter hvor det er enkelt å finne fritidsaktiviteter ut i fra alder, bosted og interesse: www.fritid123.no.
  • Et system for informasjonsspredning og rekruttering til fritidsaktivitetene.
  • Implementering av ALLEmed-verktøyet i frivillige lag og foreninger.

Resultatet er økt kunnskap om bredden av fritidsaktiviteter hos både innbyggere og ansatte, endrede arbeidsmetoder og arbeidsområder for flere av kommunens ansatte i alle sektorer, økt dialog med frivillige lag og foreninger, samt økt kunnskap og bevissthet hos kommunalt ansatte og frivillige lag og foreninger om barnefattigdom.

Fullstendig rapport:

Her finner du fullstendig rapport for 2017: Rapport 2017